Destylacja – rozdzielanie ciekłych składników

scientists working at the laboratoryDestylacja jest to proces, który ma na celu rozdzielenie mieszaniny jednorodnej wieloskładnikowej. Następuje ona poprzez odparowanie i skroplenie składników.

Ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Używa się jej m.in. w izolowaniu i oczyszczaniu cieszy z zanieczyszczeń. Skroplona ciecz jest głównym produktem procesu destylacji i nosi nazwę destylatu, pozostałości to tzw. ciecz wyczerpana.

Warunki przeprowadzenia prawidłowej destylacji

Najważniejszym warunkiem, który należy spełnić, aby proces przebiegł prawidłowo, jest różna temperatura wrzenia poszczególnych składników mieszaniny, którą poddajemy destylacji.

Mieszaniny azeotropowe nie mogą być poddane prostej destylacji, ponieważ składowe substancje wykazują podobną lub identyczną prężność pary w momencie wrzenia. W takim wypadku trzeba przeprowadzić destylację azeotropową z dodatkiem specjalnego czynnika azeotropowego, np. benzenu. Po oddestylowaniu takiej mieszaniny destylat jest idealnie czystym związkiem bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Najważniejsze rodzaje destylacji

Poniżej omawiamy krótko najczęściej wykorzystywane rodzaje destylacji.

  • destylacja prosta jest to proces jednorazowego odparowania i skroplenia destylatu,
  • destylacja wielowarstwowa przeprowadzenie kilku destylacji prostych jedna po drugiej,
  • retryfikacja inaczej nazywana destylacją frakcyjną,
  • destylacja równowagowa,
  • destylacja azeotropowa z użyciem czynnika azeotropowego,
  • destylacja zeotropowa z użyciem dodatkowego czynnika o dużej lotności,
  • destylacja ekstrakcyjna z użyciem czynnika o małej lotności,
  • destylacja z parą wodną, w której mieszanina poddawana destylacji podlega działaniu pary wodnej, a destylat jest mieszaniną składnika, który chcemy otrzymać, i wody destylowanej,
  • destylacja próżniowa, prowadzona pod zmniejszonym ciśnieniem,
  • destylacja molekularna, prowadzona bez osiągnięcia temperatury wrzenia poszczególnych składników i pod niskim ciśnieniem.

Podstawowy zestaw do przeprowadzenia destylacji

Do przeprowadzenia opisanego powyżej procesu potrzebny jest palnik (płaszcz grzewczy, łaźnia wodna itp.), kolba okrągłodenna, nasadka destylacyjna, termometr z specjalnym korkiem, chłodnica destylacyjna z płaszczem wodnym, odbieralnik, smar lub jakiś tłuszcz stały oraz kamyki wrzenne (porcelanowe).

Reply