Dlaczego należy chronić zasoby wodne?

zasoby wodne

Dlaczego należy chronić zasoby wodne?

Woda to czynnik, który występuje w przyrodzie jako roztwór chemiczny, nie pozostający w czystej postaci, ale mieszczący w sobie równocześnie jony, gazy, związki organiczne, a także mikroorganizmy takie jak wirusy, grzyby, glony oraz bakterie.

 

Związki chemiczne, które znajdują się w wodzie to zazwyczaj benzyna, pestycydy, detergenty, sztuczne nawozy, oleje, smary, ropa, kwasy oraz roztwory zasadowe. Związki chemiczne, które przedostają się do wody są niestety spowodowane działalnością gospodarczą oraz przemysłową człowieka. Rezultatem tego jest zanieczyszczenie czystej i zdatnej do picia wody.

Aby chronić zasoby wodne Ziemi musimy zastosować nie tylko odpowiednią profilaktykę, ale też zadbać o oczyszczanie wody, która już została skażona. Ochrona zasobów wodnych dzieli się na: ilościową ochronę wód, jakościową ochronę wód, czynną ochronę wód, bierną ochronę wód.

Ilościowa ochrona zasobów wodnych

Ilościowa ochrona polega na odpowiedniej eksploatacji wody ze środowiska naturalnego, tak, aby ilość wody wykorzystywana do działalności człowieka była systematycznie uzupełniana wodą pozyskiwaną z gruntu lub w naturalny sposób czyli przez opady deszczu. Ilościowa ochrona zasobów wodnych powinna więc być tak zaplanowana, żeby na danym obszarze nie wykorzystywano większych ilości wody, od naturalnych zasobów deszczowych tego terenu. Należy wyszczególnić obszary deficytowe, gdzie powinno się zadbać o pozyskiwanie wód gruntowych i utworzenie zbiorników sztucznych, a także nawadnianie suchych terenów glebowych, gdzie stosuje się uprawy rolne. Należy przeprowadzać także stałą ewidencję pobierania wody z gruntu i badać jej jakość oraz ilość, tak by oczyszczanie zanieczyszczonych zbiorników oraz utylizacja wody zużywanej przez przemysł kopalniany przebiegała możliwie jak najszybciej.

Jakościowa ochrona zasobów wodnych

Jakościowa ochrona wód jest powiązana z ich zabezpieczaniem przed zanieczyszczeniami i możliwymi skażeniami przez działalność człowieka. Profilaktyka polega na modernizacji ujęć wodnych, które znajdują się na wsiach, wprowadzaniu do gruntu ścieków wcześniej oczyszczonych z zanieczyszczeń, wprowadzaniu w dużych zakładach przemysłowych i małych gospodarstwach domowych kominów razem z filtrami wchłaniającymi niebezpieczne związki chemiczne, wyznaczaniu odpowiednich miejsc na śmietniki oraz wysypiska śmieci, gdzie wody podziemne są chronione specjalnymi warstwami wodoszczelnymi, stosowaniu w rolnictwie naturalnych środków nawożących lub takich, które szybko rozkładają w glebie i nie będą szkodliwe dla zasobów wodnych.

Czynna ochrona zasobów wodnych

Czynna ochrona zasobów wodnych polega przede wszystkim na wykorzystaniu środków technicznych w zabezpieczaniu wód przed zanieczyszczeniami. Takie środki techniczne to: usuwanie epicentrum zagrożenia, utylizacja lub oczyszczanie wód gruntowych, stosowanie wszelkich zapleczy izolacyjnych, które odpowiednio wcześniej wykryją i odizolują zagrożone wody od szkodliwych związków chemicznych.

Bierna ochrona zasobów wodnych

Bierna ochrona wód polega na wprowadzaniu na wyznaczonych obszarach stref ochronnych, gdzie są nałożone zakazy oraz nakazy w stosowaniu wszelkich związków chemicznych do prowadzenia gospodarki rolnej lub innego przemysłu. Są to tzw. obszary przyrody chronionej, gdzie nie można ingerować w przyrodę, chyba że ingerencja ta ma związek z usunięciem zanieczyszczeń wód na tym obszarze.

 

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=TMCmnE3dpBs[/tube]

Reply