Kiedy używamy kropki?

korekta

Kiedy używamy kropki?

Kropka jest znakiem interpunkcyjnym zamykającym, który pełni bardzo ważną rolę w tekstach pisanych. 

Wyznacza bowiem koniec wypowiedzenia – zarówno zdania, jak i jego równoważnika, i określa, że stanowi ono część samoistną.

W związku z powyższym kropka powinna znajdować się po każdym innym znaku interpunkcyjnym – zarówno po nawiasie, jak i po cudzysłowie. Następny wyraz po kropce, jeżeli rozpoczyna nowe wypowiedzenie, powinien być koniecznie pisany wielką literą.

Sytuacje, w których nie stawiamy kropki

Istnieją jednak wypowiedzenia, po których kropki nie stawiamy, chociaż są one samodzielną całością. Zaliczamy do nich:

 • tytuły książek, filmów, spektakli teatralnych, artykułów prasowych itd.,
 • informacje na kartach tytułowych książek,
 • nagłówki umieszczane na kolejnych stronach w całej książce,
 • imiona, nazwiska i informacje na wizytówkach,
 • napisy na szyldach, transparentach, afiszach i plakatach (reguła nie obowiązuje w przypadku innych znaków interpunkcyjnych zamykających, takich jak wykrzyknik czy znak zapytania).

Kropki nie stosujemy również w wypowiedzeniach (zdaniach i równoważnikach zdania), zamykanych przez znak zapytania, wykrzyknik lub wielokropek.

Zastosowanie kropki w różnych sytuacjach

 • W sytuacji, gdy na końcu wypowiedzenia występuje kilka znaków interpunkcyjnych, takich jak nawiasy czy cudzysłowy, kropka powinna zajmować ostatnie miejsce.
 • Jeżeli odsyłacz do przypisu znajduje się na końcu zdania, umieszcza się go przed kropką.
 • Kropkę stawia się również po cyfrach arabskich oznaczających liczebnik porządkowy. Zasada ta nie dotyczy jednak sytuacji, gdy podajemy rok, dzień miesiąca lub godzinę (wyraz „godzina” musi jednak pojawić się w wypowiedzeniu)
 • Jeżeli liczebnik porządkowy pisany jest cyfrą rzymską, nie stawiamy po nim kropki, również w zapisie dat.
 • Liczebniki porządkowe w nazwach instytucji i ich jednostek organizacyjnych (komórki administracji państwowej, przedsiębiorstwa, szkoły, banki, jednostki wojskowe itd.) można zapisywać dwojako: cyframi arabskimi (i wtedy należy w zapisie stosować kropkę) lub cyframi rzymskimi (i wtedy w zapisie kropkę trzeba opuścić).
 • Kropkę można opuścić przy oznaczaniu serii, tomów i stron. Jeżeli brak kropki mógłby stwarzać kłopoty z rozpoznaniem, czy chodzi o liczebnik porządkowy, czy o główny, nie wolno jej opuszczać.
 • Używamy kropki w zapisie skróconych form wyrazów. Jeżeli kropka ze skrótu zbiega się z kropką kończącą zdanie, stawiamy tylko jedną kropkę.
 • Posługujemy się kropką w zapisie inicjałów.

(Tekst napisany w oparciu o „Nowy słownik interpunkcyjny” Artura Dzigańskiego)

Reply