Jak wyrobić paszport?

paszporty

Jak wyrobić paszport?

Paszport jest dokumentem tożsamości, uprawniającym osobę (obywatela danego państwa), która go posiada, do przekraczania granic państwowych.Nie do wszystkich państw uda nam się jednak wyjechać jedynie z paszportem. Aby wybrać się np. do Stanów Zjednoczonych, niezbędny jest także dodatkowy dokument, zwany wizą wjazdową, przyznawany w konsulacie danego państwa.

Paszport wydaje się, aby móc zidentyfikować daną osobę w momencie przekraczania przez nią granicy, a także wówczas, gdy przebywa ona za granicą.

Kiedy potrzebny jest paszport?

Paszport to dokument tożsamości, potrzebny obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej przy przekraczaniu granicy z państwami nienależącymi do Wspólnot Europejskich oraz do strefy Schengen.

Od chwili, kiedy Polska wstąpiła do Wspólnot Europejskich, jej obywatele mogą przekraczać granice państwa z innymi krajami wspólnoty na podstawie dowodu osobistego, natomiast od kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen w 2007 roku, jej obywatele, przekraczając granicę, w większości przypadków nie muszą okazywać żadnego dokumentu.

Gdzie wyrobić paszport?

Wniosek o wydanie paszportu razem z jedną kolorową fotografią spełniającą wymogi biometrii, oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej składamy w wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego.

Wniosek ów możemy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie całego kraju, u dowolnie wybranego wojewody. Jest to nowość – do 17 stycznia 2013 roku mogliśmy złożyć wniosek o wyrobienie paszportu jedynie w województwie naszego zameldowania.

W punkcie, w którym złożyliśmy wniosek o paszport, również odbieramy gotowy dokument.

Jak długo czeka się na paszport?

Termin odbioru paszportu określany jest przez organ wydający dokument już w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Zazwyczaj czas oczekiwania na wydanie paszportu w naszym kraju wynosi do 30 dni.

Jakie są rodzaje paszportów?

Jest kilka rodzajów paszportów. Poniżej omawiamy każdy z nich.

Paszport

To dokument urzędowy, który pozwala stwierdzić tożsamość danej osoby. Uprawnia do przekroczenia granicy państwa oraz pobytu za granicą. Paszport wydaje się na jedną osobę. Ważny jest przez 10 lat od daty wydania (dla dzieci w wieku od 5 do 13 – przez 5 lat lat).

Paszport tymczasowy

To dokument ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania. W paszporcie tymczasowym nie ma biometrii.

Paszport tymczasowy wydawany jest:

  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

Paszport dyplomatyczny

To dokument, który przysługuje obywatelom zajmującym stanowiska lub pełniącym funkcje w służbie zagranicznej i posiadającym stopień dyplomatyczny związany z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych, a także osobom skierowanym do pracy w organizacjach międzynarodowych.

Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

To natomiast dokument przysługujący członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

Reply