Na co choruja kobiety

20-latkaCzy istnieją scho­rzenia typowe dla danego wieku?  Na pewno tak, choć z biegiem czasu dolegliwo­ści po prostu przybywa. Niewielki odsetek kobiet poniżej 40. roku życia

cierpi na choroby prze­wlekłe, a przynajmniej le­czy się  z ich powodu. Ich kontakt ze służbą zdrowia ograniczą się z reguły do profilaktyki, ewentualnie do wizyty u  lekarza skła­niają  je sezonowe infekcje

Te kontakty zacieśniają się  dopiero w późniejszym w okresie, najczęściej w piątej  dekadzie życia, kiedy dają o sobie znać wcześniejsze zaniedbania i  skłonności do chorób z czasem, z konieczności poczekalnia w przychodni  staje się coraz bardziej znajomym  – co trzecia pacjentka. placówki służby zdrowia liczy sobie sześćdziesiąt  lub więcej lat.

20  – latka

Kobiety w tym wieku  stanowią  około 13 ogółu dorosłych kobiet zgłaszających się na konsultacje lekarską.  Najczęściej powodem ich wizyt nie są konkretne objawy chorobowe, lecz chęć skontrolowania stanu zdrowia, ewentualnie pro­filaktyczne szczepienia. Do schorzeń najpow­szechniejszych wśród dwudziestolatek należą choroby:

 • układu oddecho­wego.

Choć w 60 procen­tach są to ostre infekcje górnych dróg oddecho­wych, niekiedy przyjmują postać przewlekłą, np.

 • przewlekłe zapalenie za­tok przynosowych.

Innym powodem skłaniającym kobiety w tym wieku do szukania specjalistycznej pomocy są:

 • zaburzenia miesiączkowania oraz choroby zapalne narzą­dów miednicy małej. Znacznie częściej jednak zgłaszają się do ginekolo­ga po porady dotyczące antykoncepcji oraz na ba­dania i testy ciążowe. Sie­dem procent leczy się z powodu problemów skórnych: trądziku, sta­nów zapalnych skóry i wyprysków.

30-latka30-latka

Co dziesiąta dorosła pa­cjentka odwiedzająca pla­cówkę służby zdrowia to trzydziestolatka. Najczę­ściej zgłasza się tam z ob­jawami infekcji górnych
dróg oddechowych lub inną chorobą układu od­dechowego. Jej wizyty u lekarza związane są tak­że ze stosowaniem anty­koncepcji lub z ciążą. Ba­dania, którym się podda­je, z reguły mają charakter profilaktyczny. Niekiedy do odwiedzenia gabinetu lekarskiego skłaniają ją:

 • schorzenia układu płciowo-moczowego – to dru­ga co do częstości wystę­powania grupa chorób w tym okresie życia.
 • Głównie są to stany zapal­ne przydatków, nadżerki, zaburzenia miesiączkowa­nia oraz zapalenia pęche­rza moczowego.
 • Osiem procent pacjentek zgłasza się po poradę z powodu dolegliwości psychicz­nych, przeważnie zabu­rzeń o podłożu nerwico­wym, wywołanych stre­sem i zaburzeń nastroju.
 • Prawie połowa nowotwo­rów wykrywanych u ko­biet z tego przedziału wie­kowego to nowotwory ła­godne, przeważają wśród nich znamiona barwniko­we i mięśniaki macicy.

40-LATKA

Do tej grupy wiekowej należy co czwarta dorosła pacjentka, trafiająca do le­karza. Poważnym proble­mem kobiet w tym wieku  zaczynają być :

 • zaburzenia układu krążenia, które pojawiają się u 16 pro­cent pacjentek. W ponad połowie przypadków jest to nadciśnienie tętnicze, za nim plasują się choro­ba niedokrwienna serca oraz żylaki kończyn dol­nych. 13 procent kobiet odczuwa dolegliwości związane z układem kost­no-stawowym, najczęściej spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi w ob­rębie kręgosłupa i sta­wów. Jakby tego było ma­ło, dołączają do nich przykre objawy przekwitania.
 • Po 40. roku życia wzrasta liczba zachoro­wań na przewlekłe choro­by dolnych dróg oddechowych. – zapalenie oskrzeli i astmę, oraz ja­skrę (podwyższone ci­śnienie śródoczne). Po­wszechniejsza staje się cukrzyca i zaburzenia czynności tarczycy. Wśród wykrywanych no­wotworów przeważają niezłośliwe, głównie mię­śniaki macicy.
 • Znacząco jednak wzrasta liczba no­wotworów sutka (stano­wią one 12 procent wszystkich nowotwo­rów), jelita grubego i od­bytnicy oraz narządów rodnych.

50-latka

Listę chorób najczęściej dotykających kobiety w tym wieku otwierają schorzenia układu krąże­nia – cierpi na nie ponad jedna czwarta pacjentek odwiedzających gabinety lekarskie. Wśród nich prym wiodą:

 • nadciśnie­nie,
 • choroba niedo­krwienna serca i choroby żył.
 • Obok zmian zwyrod­nieniowych kręgosłupa i stawów pojawia się inna groźna choroba układu kostno-stawowego: osteoporoza.
 • Kobiety po 55. roku życia są bardziej za­grożone cukrzycą – stwierdza się ją u co dwudziestej pacjentki z tego przedziału wieko­wego. Powszechniejsze stają się również choroby oczu, takie jak jaskra i za­ćma (zmętnienie soczew­ki). Podobnie jak w in­nych grupach wieko­wych, nowotwór diagno­zuje się u jednej na 100 kobiet zgłaszających się po poradę lekarską, jed­nak zdecydowanie więk­szy jest udział nowotwo­rów złośliwych, wśród nich na pierwszym miej­scu pozostaje rak piersi.

seniorkaseniorka

Co trzecia kobieta zgłasza­jąca się do lekarza, która przekroczyła 65. rok życia, cierpi na:

 • chorobę układu krążenia. Znacząco wzra­sta liczba pacjentek z cho­robą niedokrwienną serca, która w tej grupie wieko­wej stanowi blisko jedną trzecią rozpoznawanych schorzeń kardiologicz­nych.
 • Sześćdziesięciolatka jest bardziej zagrożona osteoporozą niż jej o dzie­sięć lat młodsza koleżanka. Choroby układu krążenia i układu kostno-stawowe­go to połowa wszystkich schorzeń diagnozowanych w tym przedziale wieko­wym, oprócz nich bardzo rozpowszechnione są cho­roby metaboliczne, zwłasz­cza cukrzyca.
 • Znacznie częściej stwierdza się rów­nież przypadki zaćmy.
 • W tym wieku jeszcze zwiększa się prawdopodo­bieństwo zachorowania na raka piersi, stanowi on bli­sko 30 procent wszystkich wykrywanych nowotwo­rów, wzrasta również udział nowotworów ukła­du trawiennego i narzą­dów rodnych.


Reply