Przyczyny biedy w państwach afrykańskich

dzieci w Afryce

Przyczyny biedy w państwach afrykańskich

Bieda w państwach afrykańskich jest faktem, któremu chyba nikt nie może zaprzeczyć. Mieszkańcy wielu państw borykają się z trudną sytuacją i koniecznością codziennej ciężkiej często walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich i swoich najbliższych, są również i tacy, którzy cierpią z powodu głodu i różnego rodzaju chorób, często przerażających.

Afryka jest kontynentem, gdzie zaobserwować można szerzenie się ubóstwa na szeroką skalę. Biedni są wykluczeni ze społeczeństwa, co potwierdzają afrykańskie powiedzenia typu „Biedak nie ma przyjaciół” czy „Ten, kto biedny, śpi w lesie”. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Dlaczego kontynent afrykański jest jednym z najbiedniejszych na świecie? Tematykę związaną z tym zagadnieniem przybliżamy dzisiaj.

Przyczyny biedy w Afryce

Jednoznacznie przyczynę biedy w państwach Afryki ciężko jest określić – ma ona raczej charakter złożony, warunkowany sytuacją na kontynencie, ale także i poza nim.

Spuścizna kolonialna

Jedną z przyczyn panującej w Afryce sytuacji jest spuścizna kolonialna. Jej dziedzictwem są na przykład granice państw afrykańskich, zupełnie niepokrywające się z miejscowym układem etnicznym, których niestety nie można zmienić, gdyż wszelkie próby rewizji przyniosłyby sporo szkód. Odzyskanie niepodległości przez państwa afrykańskie i uwolnienie się spod jarzma kolonizatorów w 1960 roku miało przynieść im rozwój ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturalny, bo przecież skończyła się eksploatacja przez innych. Niestety, spodziewane efekty nie nastąpiły – nowe elity afrykańskie zaczęły zadłużać kraje, handlować i pomagać na przesadnie restrykcyjnych zasadach i zgarniać dochody np. ze złóż tylko dla siebie. Równocześnie Afrykę zaczęto traktować jako składzik dla toksycznych odpadów, niepożądanych w krajach bardziej cywilizowanych…

Niski poziom wykształcenia i uleganie wpływom z zewnątrz

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze słaby poziom wykształcenia, który sprawia  iż afrykańska ludność nie jest świadoma swoich praw, a także nie potrafi o nie walczyć. Ludzie władzy, często rządzący autorytarną ręką, gardzą podstawowymi zasadami prawych rządów, a mieszkańcy nie dostrzegają, że są ofiarami sprytnych manipulacji i kłamstwa. Obywatele zostają pozbawieni osobistej wolności, wobec nich nie są przestrzegane prawa człowieka, m.in. prawo do stowarzyszania się czy wygłaszania poglądów, a także do wybierania rządów w ramach uczciwych wyborów.

Kolejnym powodem biedy w Afryce, która przecież posiada ogromne bogactwa naturalne, dzięki którym mogłaby być bogata, jest ciągłe sterowanie biznesem przez ludzi z zewnątrz. Są to przedsiębiorcy z wielkich amerykańskich i europejskich koncernów, mający kontrakty z lokalnymi przedstawicielami władzy w państwach afrykańskich, walczącymi przede wszystkim o swoje prywatne majątki i niezwracającymi uwagi na dobro ogółu.

Ciekawym faktem jest to, iż na chwilę obecną Afrykę zamieszkuje około 200 grup etnicznych, które powoli przekształcają się w państwa narodowe we współczesnym rozumieniu, nie mogą jednak rozwijać się prawidłowo, gdyż ciągle spotykają się z wpływami z zewnątrz. Dla przykładu na kontynencie afrykańskim panuje trybalizm, czyli zasada solidarności, w myśl której pomaga się swojej społeczności, niszczy się zaś ludzi spoza niej, co stanowi dobre narzędzie w rękach ludzi spoza Afryki. Konflikty są sztucznie podsycane, co zwiększa zapotrzebowanie na broń, kupowaną w zamian za surowce naturalne, oczywiście po zaniżonej cenie. Zamiast cennych produktów, Afrykanie dostają więc narzędzia śmierci, pogłębiające dodatkowo problem biedy i ubóstwa na kontynencie, niszczące go.

Kolejnym problemem związanym z ciężką sytuacją na kontynencie afrykańskim jest masowa emigracja. Imigranci z krajów Afryki nie są chętnie przyjmowani, spotykają się często z wrogością i borykają się z szeregiem dodatkowych trudności. Niezbyt ciekawa jest także sytuacja traktowanych jako niewolnice kobiet oraz sierot, osób starszych i chorych, wypychanych często na margines społeczny swojej społeczności.

Choroby

Kolejnym ważnym w Afryce problemem jest AIDS, uznawany za chorobę afrykańską, która wpływa na kondycję każdego z afrykańskich społeczeństw, powodując podupadanie rodzin i ich ubożenie. Dodatkowo trzeba zauważyć, że w krajach afrykańskich typowa jest też rozwiązłość seksualna, sprzyjająca rozprzestrzenianiu się wirusa HIV. Należy wspomnieć też o malarii, powodującej wysoką śmiertelność zwłaszcza u dzieci, a także o trądzie, budzącym od wieków wśród ludzi niesamowity lęk.

Niedobory wody

Warty podkreślenia jest także fakt, iż wiele państw Afrykańskich boryka się z problemem niedoboru wody, co ma fatalne niejednokrotnie skutki gospodarcze i dotyka przede wszystkim rolników. Jako że w Afryce brakuje studni, a także urządzeń służących do nawadniania i użyźniania gleby, wytwarzana przez rolnictwo ilość żywności jest niewielka i konieczny staje się jej import – aż do 90%!

Wszystko to prowadzi do dość paradoksalnej sytuacji – Afryka konsumuje to, czego nie produkuje, czyli żywność importowaną, natomiast nie konsumuje tego, co produkuje, czyli surowców naturalnych.

Reply