Erasmus – plusy i minusy

wymiana studencka

Erasmus – plusy i minusy

The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, czyli popularny Erasmus, to unijny program przeznaczony dla europejskich szkół wyższych, powstały w 1987 roku. Obecnie bierze w nim udział 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Lichtenstein, Norwegia oraz Islandia, a także jeden kraj kandydujący – Turcja.

Udział w wymianie studenckiej jest ogromną szansą dla każdego studenta na poznanie kultury innego kraju, na przeżycie często przygody życia, równocześnie sprzyja zacieśnianiu współpracy między uczelniami. Dzisiaj mamy dla Ciebie kilka informacji, które – mamy nadzieję – ułatwią Ci podjęcie decyzji dotyczącej tego, czy jechać, czy nie jechać na Erasmusa.

Korzyści z wymiany studenckiej

Erasmus ma za zadanie wspierać realizację Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także wzmocnienie udziału szkół wyższych i kształcenia zawodowego na poziomie wyższym w procesie innowacji. Cele te spełnia całkiem nieźle. Przynosi też wiele korzyści uczestniczącym w nim osobom – przede wszystkim studentom, ale też pracownikom uczelni oraz pracownikom innych instytucji współpracujących z uczelniami.

Dlaczego student powinien zdecydować się na wyjazd na stypendium Erasmus? Kilka korzyści poniżej:

  • uczestnictwo w wymianie studenckiej jest mile widziane w życiorysie i cenione przez pracodawców – świadczy o ambicji oraz zaradności danej osoby; dodatkowo Erasmus jest prawdziwą szkołą życia – uczy radzenia sobie w obcym kraju, w nowych warunkach, na pewno więc będzie stanowił świetną okazję do tego, aby zacząć odważniej patrzeć w przyszłość i podejmować odważne decyzje.
  • uczestnictwo w Erasmusie daje szansę na zdobycie nowej wiedzy, która często niedostępna jest na uczelniach polskich, dodatkowo pozwala opanować nowy język – przebywając za granicą, jesteśmy przecież zobligowani do tego, aby posługiwać się językiem kraju, w którym przebywamy, ewentualnie językiem angielskim,
  • Erasmus to także świetna okazja na poznanie nowych ludzi – towarzystwo jest międzynarodowe, każdego roku w wymianie biorą udział tysiące studentów, którzy żyją razem, razem pokonują problemy i trudności, w czasie erasmusowych wyjazdów rodzą się więc niejednokrotnie przyjaźnie na całe życie,
  • wyjazd na wymianę studencką to także szansa na zwiedzanie kraju, do którego się wybierzemy – można poznać najważniejsze jego zabytki, najciekawsze miasta, kuchnię regionalną, ciekawostki kulturalne itp., a także dowiedzieć się, jak działają zagraniczne uczelnie.

Poniżej krótki film przedstawiający najważniejsze zasady programu Erasmus.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=EquNcY1xusU[/tube]

Jak dostać się na stypendium Erasmus?

Wymiana studentów Erasmusa obejmuje wyjazdy na część studiów (do uczelni w innym kraju uczestniczącym w programie) oraz wyjazdy na praktykę (do zagranicznej instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym).

Aby móc ubiegać się o wyjazd na Erasmus, trzeba spełnić kilka warunków. Wymieniamy je poniżej.

  1. Studiowanie na uczelni biorącej udział w Erasmusie i prowadzącej wymianę studentów,
  2. Bycie zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich albo doktoranckich,
  3. Posiadanie ukończonego pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich),
  4. Posiadanie obywatelstwa Polski albo innego kraju, który uczestniczy Erasmusie (ewentualnie posiadanie statusu uchodźcy lub karty stałego pobytu w danym kraju).

Jeżeli chcesz wyjechać na wymianę studencką lub na praktykę w ramach Erasmusa, możesz się starać o to jedynie na macierzystej uczelni, która wnioskuje o pieniądze na wyjazdy swoich studentów oraz przeprowadza rekrutację, organizuje wyjazdy i wypłaca stypendia. Z reguły rekrutacja odbywa się na wiosnę, w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Musisz też pamiętać, że niezależnie od ilości studiowanych kierunków możesz uczestniczyć w programie wymiany tylko raz w trakcie całych studiów, za to równocześnie na studia, jak i na praktykę.

Wyjazd na część studiów można planować do zagranicznej uczelni, która zawarła z macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Można odbyć część studiów tylko na takim wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie, którą się studiuje, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.
Studia odbywane w partnerskiej uczelni są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Szanse na wyjazd mają osoby osiągające dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znające język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria oceny kandydatów, np. motywacja, osiągnięcia naukowe, artystyczne, zaangażowanie w działalność studencką oraz/lub opiekę nad obcokrajowcami itp.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Uczelnie wysyłają swoich studentów na okres, który łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt nie może jednak wykroczyć poza jeden, ten sam rok akademicki.

Przed wyjazdem trzeba podpisać dwa dokumenty obowiązujące w programie Erasmus:

  1. Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement) – zawierające wykaz przedmiotów, jakie należy zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta/wysyłająca mogła uznać i zaliczyć ten okres studiów; porozumienie to muszą podpisać trzy strony: uczelnia przyjmująca, macierzysta oraz student;
  2. Umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium – określającą warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (tzw. grantu).

Stypendium Erasmusa (czyli tzw. grant) jest przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. Jest to dofinansowanie, które nie pokrywa pełnych kosztów pobytu za granicą. Kwota stypendium może być różna w poszczególnych latach i w zależności od uczelni.
W uczelni zagranicznej stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp. Jeżeli studentowi przysługuje stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), będzie mu ono wypłacane również w czasie odbywania studiów za granicą.

Reply