Jak dostać się do Policji?

Jak dostać się do Policji?

Jak dostać się do Policji?

Funkcjonariusz Policji to zawód, którego wykonywania nie może się podjąć każdy, gdyż wiąże się on ze sporą odpowiedzialnością, a także umiejętnością panowania nad emocjami, odpowiednią sprawnością fizyczną i intelektualną itp. Jest jednak jednym z bardziej pożądanych zawodów, co nie powinno dziwić, gdyż wiąże się z ciekawymi zadaniami służbowymi czy stabilizacją finansową, a dla kandydatów nie jest straszny także fakt, iż na służbie niejednokrotnie uczestniczy się w sytuacjach, które mogą doprowadzić do utraty zdrowia czy życia – przecież ryzyko tego typu występuje również w innych profesjach, a wcale nie umniejsza ich wartości.

Nie powinien dziwić fakt, że do Policji ciężko się dostać. Przecież w szeregach policjantów pod żadnym pozorem nie powinni znaleźć się funkcjonariusze niezrównoważeni psychicznie, o nagannej opinii czy niesprawni fizycznie, gdyż wszystko to w mniejszym lub większym stopniu będzie wpływało na jakość ich pracy. Jakie więc warunki powinien spełniać kandydat na policjanta? I jak można dostać się do Policji? Lektura poniższego artykułu powinna wyjaśnić wam wiele wątpliwości.

Wymagania wobec kandydata na funkcjonariusza Policji

Jak już wspomniano wyżej, kandydat do Policji powinien spełniać szereg wymagań. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

 • polskie obywatelstwo,
 • nienaganna opinia,
 • niekaralność,
 • pełnia praw publicznych,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • odpowiednia zdolność fizyczna oraz psychiczna do służby w uzbrojonych formacjach, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli kandydat podlega obowiązkowi służby wojskowej).

Niezbędne dokumenty

Jeżeli kandydat spełnia powyższe warunki, będzie mógł złożyć w komendzie wojewódzkiej Policji lub w niektórych komendach miejskich i powiatowych.

Dokumentami niezbędnymi w momencie zgłoszenia kandydatury do Policji są:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego,
 • wypełniony dokładnie w części A i C, zgodnie z instrukcją, kwestionariusz osobowy, 
 • odręcznie napisany życiorys – w formie opisowej lub CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie – do wglądu,
 • dowód osobisty,
 • książeczka wojskowa.

Postępowanie kwalifikacyjne do Policji

Kolejnym etapem po złożeniu dokumentów wraz z podaniem jest składające się z kilku etapów postępowanie kwalifikacyjne. Poszczególne etapy to:

 1. Test wiedzy ogólnej.
 2. Test sprawnościowy z torem przeszkód.
 3. Dwuetapowy test MultiSelect, czyli badania psychologiczne.
 4. Wywiad zorganizowany, którego głównym celem jest lepsze poznanie kandydata.
 5. Komisja lekarska, w czasie której zostają ocenione zdolności psychiczne oraz fizyczne kandydata do służby w Policji.
 6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego.
 7. Lista rankingowa.

Warunkiem koniecznym dostania się w szeregi policjantów jest przejście wszystkich etapów, zarówno tych niepunktowanych, jak i punktowanych, a także zdobycie odpowiedniej ilości punktów. Szczegółową punktację można znaleźć w informatorze dla kandydata, dostępnym na stronie internetowej Policji. 

Szkolenie zawodowe policjanta

Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostaje wysłany na trwające 5,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe. Odbywa się ono w jednej ze szkół policyjnych. Kolejnym etapem jest czasowe pełnienie służby w oddziale prewencji Policji.

Wszystko to po to, aby podnieść praktyczne umiejętności służbowe, nabyte podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działania pościgowe, poszukiwawcze itp., które są realizowane w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie świeżo upieczony policjant zostaje oddelegowany do jednostki, jaką sobie wybiera sam.

Reply