Zasiłek dla bezrobotnych

zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to pomoc finansowa od państwa, na którą mogą liczyć osoby, które utraciły pracę i zostały osobami bezrobotnymi, rejestrując się we właściwym dla miejsca swojego zamieszkania urzędzie pracy.

Prawo do zasiłku nie przysługuje jednak każdemu bezrobotnemu – dzisiaj wyjaśniamy kilka z najczęstszych wątpliwości związanych z tym, kto i w jakich okolicznościach może liczyć na wsparcie w postaci zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może się starać o zasiłek dla bezrobotnych?

O zasiłek dla bezrobotnych może starać się bezrobotny, jeżeli:

 1. nie otrzymał z urzędu pracy propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych czy robót publicznych,
 2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania przez co najmniej 365 dni:
 • był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego pracodawca miał obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy,
 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, a wysokość wynagrodzenia z tego tytułu była równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pełnego miesiąca,
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, a także innej umowy o świadczenie usług; ważne jest jednak, aby podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota  równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pełnego miesiąca,
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne jako prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracę; ważne, aby podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota, która wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania; podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy powinna wówczas stanowić kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • był zatrudniony za granicą i wrócił do kraju jako repatriant,
 • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie bezrobotnej:

 • jeśli w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy rozwiązała ona stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, chyba że do porozumienia stron doszło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jeśli w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem została zwolniona dyscyplinarnie lub w takim samym okresie porzuciła pracę,
 • jeśli odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości, która przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • jeśli w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

To, jak długo osoba bezrobotna może pobierać zasiłek, zależy od stopy bezrobocia w danym powiecie.
Okres pobierania zasiłku będzie więc wynosił:

 • 6 miesięcy dla tych bezrobotnych, którzy mieszkają w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 12 miesięcy dla bezrobotnych: zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia w tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od stażu pracy. Nie wszystkie osoby pobierają maksymalną kwotę.

Jeśli okres pracy wynosił:

 • do 5 lat, to bezrobotny otrzyma 80% zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat, to bezrobotny otrzyma 100% zasiłku podstawowego,
 • od 20 lat, to bezrobotny 120% zasiłku podstawowego.

W okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku jego wysokość od dnia 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2013 roku wynosi miesięcznie:

 • 80% – 635,40 zł brutto (559,21 zł netto),
 • 100% – 794,20 zł brutto (687,72 zł netto),
 • 120% – 953,10 zł brutto (816,32 zł netto).

W okresie kolejnych miesięcy (do 6 lub 12 miesięcy) posiadania prawa do zasiłku jego wysokość wynosi miesięcznie:

 • 80% – 498,90 zł brutto (450,41 zł netto),
 • 100% – 623,60 zł brutto (549,48 zł netto),
 • 120% – 748,40 zł brutto (651,04 zł netto).

Reply