Zasiłek pogrzebowy

zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

 

Zasiłek pogrzebowy jest to zasiłek, którego głównym celem jest pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej. Mogą go otrzymać te osoby, które sa również uprawnione do otrzymania renty rodzinnej.

W jaki sposób otrzymać zasiłek rodzinny, gdzie się zgłosić w tym celu i jakie dokumenty przedstawić – podpowiadamy poniżej.

 

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wówczas, gdy umiera:

 1. osoba z ustalony prawem do emerytury lub renty,
 2. osoba z ustalony prawem do emerytury pomostowej,
 3. ubezpieczony, w tym ubezpieczony z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 4. osoba z ustalony prawem do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 5. osoba, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 6. członek rodziny osoby wymienionej w punktach od 1 do 4,
 7. osoba, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 8. cywilna niewidoma ofiara działań wojennych, pobierająca świadczenie pieniężne,
 9. osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 10. członek rodziny osoby wymienionej w punkcie 9,
 11. osoba pobierająca rentę socjalną,
 12. osoba, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 13. osoba pobierająca rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 14. członek rodziny osoby wymienionej w punkcie 13.

Jako członków rodziny traktuje się dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, wnuki i rodzeństwo, małżonka (wdowę i wdowca), rodziców, w tym ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać osoba, która pokryła koszty pogrzebu. W związku z tym przysługuje on również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły one koszty pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. W przypadku instytucji, która pokryła koszty pogrzebu, wysokość zasiłku wynosi tyle, ile wysokość udokumentowanych kosztów, nie może być ona jednak wyższa niż 4000 zł.

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 ),
 • skrócony odpis zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (lub ich kopia),
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (mogą to być np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego albo dowód osobisty z wymaganymi danymi),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w sytuacji, gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej).

Przy składaniu dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem.

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, wygasa prawo do jego otrzymania.

Reply