Świadczenie rehabilitacyjne

świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest to świadczenie przyznawane po okresie pobierania zasiłku chorobowego, kiedy okazuje się, że osobie chorej nie udało się powrócić do pełni zdrowia.

Dzisiaj wyjaśniamy, komu ono przysługuje, w jakiej sytuacji, jak długo oraz w jaki sposób się o nie starać.

Kto może się starać o świadczenie rehabilitacyjne?

O świadczenie rehabilitacyjne może się starać ubezpieczony, który w momencie, kiedy skończył się okres pobierania zasiłku chorobowego, w dalszym ciągu nie jest w stanie podjąć pracy, natomiast dalsze leczenie bądź rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacane z ubezpieczenia chorobowego mają objęci ubezpieczeniem chorobowym:

 • pracownicy,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • duchowni,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Natomiast prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego mają podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące
 • osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, oraz osoby z nimi współpracującym,
 • osoby, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni,
 • posłowie oraz senatorowie, którzy pobierają uposażenie – tutaj świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie w sytuacji niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • osoby, które pobierają stypendia sportowe – tutaj świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie w sytuacji niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierający stypendia – tutaj świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie w sytuacji niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • osoby pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, pobierającym stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych – tutaj świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie w sytuacji niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • osoby odbywającym służbę zastępczą,
 • funkcjonariusze Służby Celnej.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje w razie stwierdzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przewyższającą 6,60 zł osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym, będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie, do momentu, aż dane osoby nie spłacą całości zadłużenia.

 • Jeżeli spłata całości zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy.
 • W przypadku uregulowania przez ubezpieczonego całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenia rehabilitacyjnego nie wypłaca się także:

 • za okresy, kiedy osoba ubezpieczona zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego, a także urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego celem.

Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego nie przysługuje w sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby.

Warto też pamiętać, iż świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje również w sytuacji, kiedy:

 • jedyną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, umyślne bądź wynikające z rażącego niedbalstwa,
 • ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub też przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest albo przez ZUS, albo przez pracodawcę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie rehabilitacyjne wówczas, gdy pracodawca zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego 20 pracowników lub mniej.

Pracodawca wypłaca świadczenie rehabilitacyjne wówczas, gdy zgłasza on do ubezpieczenia zdrowotnego więcej niż 20 osób.

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% wynagrodzenia lub przychodu,  stanowiących podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia.

Jeżeli natomiast niezdolność do pracy przypada na okres ciąży lub została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jego wysokość wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu,  stanowiących podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia.

W innych przypadkach wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to 75% wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, którą przyjmuje się, aby obliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane.

Jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje choremu przez okres niezbędny do przywrócenia mu zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Jakie dokumenty są niezbędne do wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego?

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania. Należy dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, które zostało wypełnione przez lekarza leczącego,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy, który nie jest wymagany w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia, a także gdy osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – w sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
 • kartę wypadku przy pracy – w sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową.

Reply