Zasiłek wyrównawczy

zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest rekompensatą dla pracownika w sytuacji, gdy ten musi poddać się rehabilitacji zawodowej, pozwalającej na adaptację lub przyuczenie do wypełniania nowych zadań pracowniczych pracownika ze zmniejszoną sprawnością do pracy.

Dzisiaj wyjaśniamy, kto i kiedy może się starać o zasiłek wyrównawczy, jaka jest jego wysokość i jak długo można go pobierać. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Kto może się starać o zasiłek wyrównawczy?

O zasiłek wyrównawczy może się starać pracownik ubezpieczony, ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie zostało obniżone w związku z poddaniem się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji czy przyuczenia do określonej pracy. Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje od dnia, w którym pracownik podjął rehabilitację.

Rehabilitacji zawodowej mogą być poddani pracownicy, którzy mają zmniejszoną sprawność do pracy, i:

  • są zagrożeni chorobą zawodową i wymagają przekwalifikowania,
  • są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, a stan ich zdrowia wymaga zmiany rodzaju pracy,
  • którzy wskutek wypadku, ewentualnie dłuższej choroby, utracili czasowo zdolność do pracy i wymagają adaptacji do pracy.

O potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej orzeka lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy albo lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy zasiłek wyrównawczy nie przysługuje?

Zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje w przypadku, gdy:

  • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
  • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

Kto wypłaca zasiłek wyrównawczy?

Pracownikom poddającym się rehabilitacji zawodowej zasiłek wyrównawczy zostaje wypłacony przez zakład pracy, w którym prowadzona jest rehabilitacja zawodowa, lub międzyzakładowy ośrodek rehabilitacji zawodowej.

Jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego.

Jaka jest wysokość zasiłku wyrównawczego?

Zasiłek wyrównawczy to zasiłek stanowiący różnicę pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały rehabilitację, a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym w czasie pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Jak długo przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, a prawo do niego ustaje z dniem jej zakończenia i przesunięcia do innej pracy. Nie może to jednak nastąpić później niż po 24 miesiącach od dnia, w którym pracownik rozpoczął rehabilitację.

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje również, jeśli z uwagi na stan zdrowia pracownika rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Reply