Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Opieka nad osobą niepełnosprawną

Zapewne wielu z nas zna problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną. Są różne stopnie niepełnosprawności, jednak wszystkie łączy fakt, że osoba dotknięta tą „niemocą” potrzebuje pomocy innych, aby móc w miarę normalnie żyć.

W życiu codziennym zmagamy się z wieloma przeciwnościami losu, ale zdrowie jest najważniejsze. Nie zawsze mamy wpływ na stan zdrowia swój czy swoich najbliższych, jednak nie potrafimy przejść obojętnie wobec cierpienia innych.

Bardzo często nie stać rodziny na zatrudnienie wykwalifikowanego opiekuna dla chorego, a pozostawienie go samemu sobie nie wchodzi w grę. Istnieje pewne rozwiązanie, które pozwala na opiekę nad członkiem rodziny bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Niejednokrotnie musimy z chorym dojechać do lekarza, wyjść po zakupy czy po prostu opłacić rachunek telefoniczny. Osoba, która wymaga opieki, najczęściej posiada świadczenie emerytalne bądź rentowe, co pozwala się jej utrzymać, czyli opłacić rachunki i wykupić leki.

Jeśli jednak osoba niepełnosprawna wymaga opieki i w jej rodzinie znajduje się osoba bezrobotna: rodzeństwo, dziecko, wnuk, taki członek rodziny może zostać opiekunem tej osoby i starać się z tego tytułu o zasiłek pielęgnacyjny.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Chory, który wymaga opieki, musi spełniać określone kryteria.

Opiekun jest według ustawy potrzebny:

 • Osobie w wieku powyżej 16 lat– jeśli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim), a niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym ją do zasiłku rodzinnego (np. w czasie nauki w szkole). Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym traktuje się orzeczenie:
  • – komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do II grupy inwalidów, wydane przed 01.09.1997, lub
  • – lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy, wydane po 31.08.1997.
  • Zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący dziecku do 16 lat, wypłaca się po osiągnięciu tego wieku do czasu ukończenia nauki w szkole, jeśli nadal wymaga ono opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 24 lat.
 • Osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym traktuje się orzeczenie:
  • – komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 01.09.1997, lub
  • – lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31.08.1997.
 • Osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku nie zależy od dochodu.

Osoba starająca się o status opiekuna niepełnosprawnego członka rodziny musi zadbać o odpowiednie dokumenty, które przedstawia w urzędzie gminy, który obsługuje obszar, na obszarze której zameldowana jest osoba niepełnosprawna.

Należy zadbać o:

 • zaświadczenie z urzędu pracy o niepobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • zameldowanie pod tym samym adresem, co osoba, którą będzie się opiekować,
 • świadectwa pracy w oryginale, które pracownik gminy prześle do ZUS w celu obliczenia okresu składkowego,
 • zaświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu pracy,
 • adresy najbliższej rodziny chorego(w obecności pracownika gminy piszemy oświadczenie, w którym stwierdzamy, że inni członkowie nie są zdolni do opieki nad chorym, podajemy powody: zbyt duża odległość miejsc zamieszkania, zły stan zdrowia itp),
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej(odpowiedniego do miejsca zamieszkania osoby, która ma zostać opiekunem), że osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny(opiekun) nie pobiera podobnego świadczenia.

O dodatkowe dokumenty urzędnik samorządowy sam się upomni. Należy przede wszystkim pamiętać o zaświadczeniach z UP i pomocy społecznej oraz o zameldowaniu się u osoby chorej, którą będziemy się opiekować.

Decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymujemy z urzędu gminy dopiero po tym, jak urząd otrzyma od ZUS decyzję o okresie opłacania składki emerytalno-rentowej.

Pamiętajmy – pobierając zasiłek jesteśmy ubezpieczeni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zalicza nam to do okresu składkowego, im szybciej uporamy się z procedurami, tym lepiej.

Wysokość zasiłku wynosi obecnie około 520 zł netto. Pamiętajmy, opiekunowie są poddawani kontroli przez pracownika społecznego z urzędu gminy, który przeprowadza wywiad środowiskowy na temat tego, w jaki sposób opiekujemy się osobą nam „powierzoną”, jak również mogą odwiedzić nas w domu.

Jest to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto chce zająć się chorym członkiem rodziny i jednocześnie otrzymywać zasiłek i być ubezpieczonym.

Pamiętajmy przy tym, że bierzemy odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka. To nie etat, który możemy z dnia na dzień zmienić.

One Response

 1. Janina

Reply