Kiedy potrzebna jest zgoda współmałżonka?

Kiedy potrzebna jest zgoda współmałżonka?

Kiedy potrzebna jest zgoda współmałżonka?

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje wspólnotę małżeńską. To od teraz wspólnie trzeba będzie decydować o przyszłości rodziny, a szczególnie dzieci.

W wielu sprawach zazwyczaj wymagana jest zgoda jednego z małżonków, ale są i takie sytuacje, kiedy potrzebna jest zgoda obu osób.

 Wyrobienie paszportu i wyjazd za granicę

Aby dziecko mogło wyjechać za granicę potrzebny jest mu stosowny dokument. W przypadku poruszania się po terenie Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty. Jednakże jeśli w grę wchodzą kraje nie należące do wspólnoty, niezbędne okazuje się wyrobienie paszportu.

Wniosek o wydanie paszportu rodzice muszą złożyć razem. Wyjątkiem od tej sytuacji jest fakt, gdy jedno z opiekunów ma ograniczone lub zabrane prawa rodzicielskie. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie może stawić się do urzędu, potrzebna jest jego pisemna zgoda poświadczona przez notariusza. Jeśli matka lub ojciec sprzeciwia się wyjazdowi dziecka – wówczas sytuację musi rozstrzygnąć Sąd.

Sposoby leczenia, wybór szkoły, meldunek czy konto w banku

Jeśli wymagana jest hospitalizacja dziecka w szpitalu zazwyczaj wymagana jest zgoda jednego z rodziców. Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli pociecha ma mieć wykonywany zabieg. Wówczas konieczna jest zgoda obojga opiekunów. W tym również przypadku sprawę może rozstrzygnąć Sąd, jeśli rodzice nie będą mogli dojść między sobą do porozumienia.

Akceptacja obojga małżonków musi być także złożona na piśmie w momencie wyboru szkoły dla dziecka. Dobór zajęć dodatkowych nie jest już uwarunkowana takimi samymi wytycznymi i wystarczy zgoda jedynie matki na udział córki lub syna w zajęciach muzycznych, plastycznych czy sportowych. Zgoda jednego z opiekunów będzie także wystarczające w sytuacji, gdy dziecko udaje się na wycieczkę szkolną po kraju.

Wspólny majątek

Kwestie regulujące wspólny majątek niemal zawsze wymagają zgody obojga małżonków i nie ma od tej sytuacji odstępstwa. W skład wspólnego majątku zalicza się wszelkie dobra materialne, których partnerzy dorobili się w czasie trwania małżeństwa. Zgodnie z prawem, gdy jedno z nich chce sprzedać część wspólnego majątku potrzeba na to zgody drugiej strony.

Zasady te obowiązują także w przypadku:

  • sprzedaży nieruchomości,
  • prawa wieczystego do użytkowania gruntu,
  • zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

Małżonkowie muszą także razem decydować o darowiźnie. Żadne z nich na własną rękę nie może obdarować drugiego wspólną częścią majątku.

Udzielenie kredytu

Różnie wygląda sytuacja przyznawania kredytu konsumpcyjnego, ponieważ niektóre banki nie wymagają zgody drugiego małżonka w sytuacji, gdy kwota kredytu nie jest wysoka.

Reply