Unieważnienie zawarcia małżeństwa

Do unieważnienia małżeństwa w świetle prawnym dochodzi z kilku powodów. Jednym z nich jest ustanie małżeństwa. Innymi przyczynami może być śmierć małżonka, orzeczenie małżonka jako zmarłego, na przykład w wyniku wypadku czy katastrofy, a także orzeczenie rozwodu.

Unieważnienie małżeństwa przed Sądem

Tylko Sąd Powszechny może orzec o unieważnieniu małżeństwa. Akt małżeństwa, który został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego poddany zostaje uregulowaniom zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Do unieważnienia małżeństwa może dojść jedyne w momencie, kiedy zostało ono zawarte pomimo istniejącej przeszkody małżeńskiej.

Powody unieważnienia małżeństwa

  • choroby psychicznej małżonka lub niedorozwoju umysłowego jednego z nich,
  • braku wymaganego minimalnego wieku małżonków,
  • bigamia, zawarcie kolejnego związku małżeńskiego, pomimo nie zakończenia wcześniej zawartego,
  • istnienie zależności pokrewieństwa lub powinowactwa między małżonkami,
  • w przypadku, gdy między małżonkami istnieje przysposobienie – niemożliwe jest zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy opiekunem a adoptowanym dzieckiem,
  • nie udzielenia zezwolenia Sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
  • istniejące wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – przykładem takiej sytuacji może być niedostateczny lub całkowity brak świadomego wyrażania woli jednego z małżonków, groźby składane przez jedną ze stron nakazujące do zawarcia małżeństwa pomimo braku jej woli, a także błędów tożsamości jednej ze stron.

Reply